ID #1065

30% rabatu w InBook z MasterPass

zobacz więcej na masterpass.pl

 

Regulamin akcji promocyjnej
„30% rabatu w InBook z MasterPass”


I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) stanowi podstawę akcji pod nazwą „30% rabatu w InBook z MasterPass” (zwanej dalej „Promocja”) i określa prawa oraz obowiązki jego Uczestników.
2. Organizatorem Promocji jest eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-387 Gdańsk), przy ulicy Arkońskiej 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000042304, o kapitale zakładowym wynoszącym 16.840.000,00 złotych w całości opłaconym, nr NIP: 521-31-03-040, posiadająca Zarząd w osobach: Ewa Bereśniewicz-Kozłowska– Prezes Zarządu, Alicja Kuran-Kawka – Wiceprezes Zarządu (zwana dalej „Organizator”).
3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Promocja jest prowadzona w celu promocji płatności online z wykorzystaniem usługi portfela elektronicznego MasterPass.
5. Czas trwania Promocji i obsługa ewentualnych reklamacji trwa od 22 marca 2016 r. do 14 maja 2016 r. (dalej „Czas obowiązywania Promocji”), przy czym rabat udzielany będzie w dniach od 22 marca 2016 r. do 30 kwietnia 2016 r., lub do wyczerpania środków przeznaczonych na Promocję.
6. Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

 

II. Uczestnictwo w Promocji

Uczestnikami Promocji (zwanymi dalej „Uczestnikami”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, o pełnej zdolności do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


III. Zasady Promocji

1. Aby wziąć udział w Promocji w dniach od 22 marca do 30 kwietnia 2016 r. należy dokonać zakupu za pośrednictwem strony www.inbook.pl na której dostępna jest możliwość płatności z wykorzystaniem usługi portfela elektronicznego MasterPass. Transakcja może być zrealizowana dowolną kartą płatniczą, przy użyciu usługi portfela elektronicznego MasterPass. Minimalna wartość zakupów, upoważniająca do wzięcia udziału w Promocji wynosi 10 zł.
2. Każdy z Uczestników może skorzystać z Promocji dowolną ilość razy, pod warunkiem dokonania zakupów za pośrednictwem strony www.inbook.pl z wykorzystaniem usługi portfela elektronicznego MasterPass dowolną kartą płatniczą, na kwotę minimum 10 zł.
3. W związku z uczestnictwem w Promocji, do dokonywania zakupów i realizowania transakcji za pośrednictwem strony www.inbook.plUczestnik nie może wykorzystywać danych osobowych innych osób w zakresie niezgodnym z prawem, w szczególności niedozwolone jest rejestrowanie się na stronie www.inbook.pl z użyciem cudzego adresu e-mail, czy posługiwanie się cudzym imieniem i nazwiskiem lub danymi konta MasterPass, w celu podszywania się pod inną osobę.


IV. Rabaty

1. W Promocji przewidziano rabaty udzielane do aktualnego zamówienia składanego przez Uczestnika.
2. Wysokość rabatu, jaki jest przyznawany Uczestnikom Promocji, wynosi 30% wartości zakupów, nie więcej jednak niż 250 zł.
3. Minimalna wartość zakupów uprawniająca do skorzystania z Promocji wynosi 10 zł, zatem minimalna wartość rabatu w ujęciu kwotowym wynosi 3 zł.
4. Jednorazowo, dla jednej transakcji Uczestnik może otrzymać rabat, który w ujęciu kwotowym wynosi 250 zł, zatem wszystkie transakcje których wartość wynosi więcej niż 833 zł, będą premiowane rabatem wyłącznie w wysokości 250 zł.
5. Pula wartości udzielanych rabatów jest ograniczona i wynosi łącznie 40 000 zł brutto.
6. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo otrzymania ekwiwalentu rzeczowego w zamian za rabat.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia wartości puli rabatów oraz przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Promocji, odpowiednio w przypadku nadwyżki lub wyczerpania dostępnej puli rabatów.
8. Pula rabatów niewykorzystana w Promocji pozostaje do dyspozycji Organizatora.


V. Regulamin Promocji

Organizator zapewnia Uczestnikom Promocji możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu Promocji, w szczególności Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla Uczestników Promocji i wszystkich zainteresowanych na stronie www.ecard.pl/promocja.


VI. Zasady postępowania reklamacyjnego

1.Reklamacje dotyczące Promocji powinny być kierowane w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora:
eCard S.A. ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa, z dopiskiem „30% rabatu w InBook z MasterPass”, od dnia rozpoczęcia Promocjido 14 dni po dacie zakończenia konkursu, tj. do dnia 14 maja 2016 r. Reklamacje przesłane z datą stempla pocztowego późniejszą, niż 14 maja 2016 r., nie będą uwzględniane.
2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 5 (pięciu) dni roboczych oraz kierowane na adres zwrotny podany przez Uczestnika w przesyłanej przez niego reklamacji.
3. Bieżące zapytania dotyczące Promocji można również kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkurs@ecard.pl


VIII. Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych jest eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-387 Gdańsk), przy ulicy Arkońskiej 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000042304, o kapitale zakładowym wynoszącym 16.840.000,00 złotych w całości opłaconym, NIP: 521-31-03-040, posiadająca Zarząd w osobach: Ewa Bereśniewicz-Kozłowska– Prezes Zarządu, Alicja Kuran-Kawka – Członek Zarządu.
2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w zakresie niezbędnym dla organizacji Promocji (w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Promocji, w tym udzielenia rabatu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji). Uczestnik Promocji ma prawo wglądu do treści jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w Promocji jest dobrowolne, ale niepodanie danych uniemożliwia udział w Promocji.

Tagi: ecard, mastercard, masterpass

Podobne wpisy: